top of page

algemene voorwaarden

Opdracht

Door het geven van een opdracht heb je automatisch de algemene voorwaarden aanvaard. Mochten er vragen of opmerkingen zijn hierover, hoort ambacht in beeld ze graag.

Website en sociale media

Ambacht in beeld plaatst foto’s op haar website en sociale media kanalen om haar portfolio te tonen,  of voor commercieel drukwerk.

Portretrecht

Bij portretrechten liggen de rechten bij de geportretteerde. Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden van 'ambacht in beeld' geef je de toestemming om de portretfoto’s voor zakelijk gebruik te plaatsen op de website, sociale media en eventueel drukwerk van ambacht in beeld.

Indien je dit niet liever niet wenst geeft ambacht in beeld het advies om uitdrukkelijk aan te geven welke portretfoto's je liever niet gepubliceerd wil zien.

Andere foto's

Ambacht in beeld maakt ook andere foto’s, bijvoorbeeld van producten, natuur of interieur. Dit zijn geen portretten. Hiervoor gelden andere regels. Als de foto’s voldoende creatief zijn, geldt namelijk de bescherming van het auteursrecht (niet het portretrecht).

De wet kent de maker van de foto het auteursrecht toe. Dit betekent dat de fotograaf auteursrechten op de foto heeft. De fotograaf mag de foto’s gebruiken zoals hij of zij dat wil. Er is geen toestemming van de opdrachtgever nodig. De fotograaf heeft het recht de foto op social media te plaatsen.

Indien jij dit als opdrachtgever liever niet hebt dat je foto's online geplaatst worden geeft ook hier ambacht in beeld jou het advies om uitdrukkelijk aan te geven welke foto’s je liever niet gepubliceerd wil zien. 'Ambacht in beeld' wil hier graag rekening mee houden.

 

Alle content van deze website is eigendom van 'ambacht in beeld' en is beschermd door de Nederlandse auteurswet.

Auteursrecht

De rechten van de foto's gemaakt door ambacht in beeld blijven eigendom van 'ambacht in beeld'. 'Ambacht in beeld' is auteursrechthebbende en mag op grond van de Auteurswet de foto’s voor eigen doelen onbeperkt gebruiken.

Foto's worden verkocht zonder een overdracht van auteursrechten, foto's worden rechtenvrij afgeleverd tenzij anders afgesproken.

De foto’s van ambacht in beeld zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt 'ambacht in beeld' een vergoeding toe van tenminste driemaal de door ambacht in beeld gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 'Ambacht in beeld' mag zelf haar tarief bepalen. De enige die toestemming kan verlenen is ambacht in beeld zelf.

Overdracht van de auteursrechten

Wil jij als opdrachtgever de volledige overdracht van de auteursrechten? Dan dien je dit te vermelden bij een prijsofferte aanvraag. Een overdracht van auteursrecht kan alleen schriftelijk tot stand komen. Een schriftelijke overdracht is eenvoudig. 'Ambacht in beeld' maakt een overeenkomst op voor een geldige overdracht, zowel 'ambacht in beeld' als degene die het auteursrecht overgedragen krijgt plaatsen hierop hun handtekening. Na de overdracht is de opdrachtgever als nieuwe auteursrechthebbende vrij om de foto’s voor eigen doelen onbeperkt te gebruiken. Wel moeten de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf steeds in acht worden genomen. AMBACHT IN BEELD maakt in haar prijsofferte of factuur een opsplitsing voor haar diensten en het bedrag voor de volledige overdracht van de auteursrechten. Voor de volledige auteursrechten geldt 35% op het totaalbedrag van de diensten van AMBACHT IN BEELD. Het bedrag is onderhevig aan het normale BTW-tarief (21%).

 

Gebruikslicentie

Bij het boeken van een fotoshoot betaalt de opdrachtgever voor een gebruikslicentie. Wat zijn de afspraken hierover?

Duur - De opdrachtgever mag de foto's voor onbepaalde duur gebruiken.

Aantal - De opdrachtgever mag de foto's zoveel als gewenst gebruiken.

Platformen - De opdrachtgever mag de foto's voor eigen zakelijke bedrijfsdoeleinden gebruiken. Plaatsing op eigen bedrijfswebsite, sociale media of drukwerk.

Ambacht in beeld blijft eigenaar van de gemaakte foto’s. Het is daarom niet toegestaan de fotobestanden aan derden te verstrekken/verkopen zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. Zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf én zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is. Neem bij twijfel over het gebruik contact op met ambacht in beeld.

Wijzigingen - De foto's mogen na oplevering niet anders bewerkt worden dan is aangeleverd. De beelden dienen in originele staat te worden gepubliceerd. 

Prijzen

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die jij als klant krijgt op de dag van de boeking blijft ongewijzigd.

Offertes

Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de opdrachtgever ze aanvaardt. Een boeking is bindend.

Factuur en betaling

Na het versturen van de foto's ontvang jij binnen de 48 uur een factuur. Je dient als klant - vooraleer het betalen - het factuur te controleren op onjuistheden. Het factuurbedrag dient binnen de 7 dagen na factuurdatum te worden betaalt. 

De betaling kan gebeuren op het rekeningnummer NL73 KNAB 0404 2826 60 met vermelding van het factuurnummer. Indien AMBACHT IN BEELD het verschuldigde bedrag niet binnen de bedoelde termijn heeft ontvangen, mag AMBACHT IN BEELD de wettelijke rente vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag. Bij een 2e aanmaning zal dit verhoogd worden met 5%.

Het gebruik van het fotografisch materiaal aangeleverd door 'ambacht in beeld'  mag enkel gebruikt worden op welke wijze ook vanaf de opdrachtgever het factuur heeft voldaan.

Klanten die in het verleden slecht betaald hebben kunnen nog van de diensten van AMBACHT IN BEELD gebruik maken mits vooruitbetaling van het volledige factuurbedrag. Wanneer dit bedrag op de rekening staat is de boeking definitief en kunnen we van start gaan.

Levering digitale bestanden
De bewerkte foto’s worden verstuurd als JPEG via WeTransfer. In de juiste resolutie voor website, sociale media of drukwerk. Er worden geen RAW of onbewerkte beelden aangeleverd. 


'Ambacht in beeld' zet de beelden soms om in zwart wit of maakt gebruik van een kleurfilter om zo de ambachtelijke weergave te benadrukken. De beelden mogen niet worden doorgegeven aan derden voor commercieel gebruik.

Bewaren bestanden
De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden.

Aansprakelijkheid

'Ambacht in beeld' is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als digitale bestanden worden afgedrukt.

© Copyright

©AMBACHT IN BEELD.

Het is niet toegestaan beelden of teksten uit de website van ambacht in beeld te gebruiken voor commerciële doeleinden. Het is ook niet toegestaan fotobestanden van deze website op te slaan op uw pc.

Annulering
Murphy kan altijd om de hoek komen kijken. Is er een reden dat we de fotoreportage niet kunnen laten doorgaan op de afgesproken datum, neem dan zo snel mogelijk contact  op met ambacht in beeld zodat we een nieuwe afspraak kunnen inplannen.

 

Bij annuleringen later dan 48 uur voor de afgesproken datum is ambacht in beeld genoodzaakt 50% van de reportage kosten in rekening te brengen. Bij annulering van een opdracht zonder tegenbericht wordt de volledige som in rekening gebracht.

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotografe van 'ambacht in beeld' word de opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en heeft hij/zij het recht om het contract te ontbinden. Ambacht in beeld is niet verplicht om een vervangende fotograaf te regelen.

Niet tevreden

Indien de opdrachtgever ontevreden is over de afbeeldingen of dienstverlening dient dit te worden gemeld binnen de 2 dagen na aflevering van de foto's. Mochten er klachten zijn, dan lost 'ambacht in beeld' die graag met jou op. 

Deze voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 7 dec 2021.

bottom of page